CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 stycznia 2017 r.

od godz. 15:30 do godz.19.00

odbędą się egzaminy w terminie dodatkowym dla osób, które nie uzyskały zaliczeń. 

Szkoła Policealna.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekun medyczny

532102

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego jak i zarówno szkoły policealnej uprawnia do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji, która jest przedmiotem kształcenia, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo - dyplom i suplement w języku angielskim, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie - honorowane we wszystkich krajach UE.

 

 

"Opiekunowie medyczni może nie są aniołami, ale są najlepszymi istotami zaraz po nich."

- anonimowy pacjent

Marzanna Skrzypczak, Karolina Olczak, Sylwia Kusz

[Od lewej: Sylwia Kusz, Marzanna Skrzypczak, Karolina Olczak] 

 

UWAGA

 

dotyczy: roku szkolnego 2016/2017

 

SPOTKANIE INSTRUKTAŻOWE

DLA SŁUCHACZY

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

ODBĘDZIE SIĘ :

16 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy kontynuujących naukę w Centrum

 

23 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy rozpoczynających naukę w Centrum–

( pierwszych semestrów )

 

20 września 2016 r. godz. 16.00

 

- dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Człuchowie

mgr inż. Ewa Kuźmińska