CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

 

Wyniki zdających (formuła 2012 będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020  będą przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym KKZ do 31 marca 2020 r.

 

 
                                                                            Z poważaniem
 
                                                                         mgr Agnieszka Borysiak
 
                                                                             Sekretarz Szkoły
 
                                                                         Centrum Kształcenia Ustawicznego
                                                                               ul. Szczecińska 8
                                                                                77-300 Człuchów
 
                                                                             tel. 59 8344733
                                                                             fax 59 8344733
 

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

2015

 

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎

Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Czytaj więcej: NOWY EGZAMIN ZAWODOWY  2015