CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

Klauzula informacyjna Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie , z którym można się skontaktować:

telefonując na numer telefonu (059) 83 44 733

faksując na numer fax (059) 83 44 733

pisząc na adres 77-300 Człuchów , ul. Szczecińska 8

mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektorem danych osobowych jest pani Magdalena Maria Kowalczyk, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor  przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dyrektor  jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dyrektor Szkoły nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,

w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Dyrektora Szkoły.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących wystąpień o udostępnienie informacji publicznej

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie , z którym można się skontaktować:

telefonując na numer telefonu (059) 83 44 733

faksując na numer fax (059) 83 44 733

pisząc na adres 77-300 Człuchów , ul. Szczecińska 8

mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt do Inspektora ochrony danych w Centrum Kształcenia ustawicznego w Człuchowie jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pana/Pani dane osobowe:

1)     przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
2)  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3)  nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
4)  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
5)  będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Posiadają Państwo prawo:
1)  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

   

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych dotyczących rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie , z którym można się skontaktować:

telefonując na numer telefonu (059) 83 44 733

faksując na numer fax (059) 83 44 733

pisząc na adres 77-300 Człuchów , ul. Szczecińska 8

mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Magdalena Maria Kowalczyk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom.

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane zawarte w złożonej aplikacji zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy od daty publikacji wyniku naboru lub do czasu wycofania się ze zgody.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby składającej wniosek lub skargę

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie , z którym można się skontaktować:

telefonując na numer telefonu (059) 83 44 733

faksując na numer fax (059) 83 44 733

pisząc na adres 77-300 Człuchów , ul. Szczecińska 8

mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Magdalena Maria Kowalczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest wydanie dokumentów oraz realizacja wniosków lub odpowiedź na pismo/skargę.

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dane osobowe osoby składającej wniosek/skargę mogą być przekazywane do innych podmiotów administracji publicznej zgodnie z właściwością. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, z wyjątkiem spraw przekazanych innym podmiotom zgodnie z właściwością, które po okresie 5 lat będą niszczone.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, bycia poinformowanym, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Monitoring wizyjny w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, ŻE TEREN CENTRUM KZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZŁUCHOWIE  JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKU SZKOŁY.

 

Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie szkoły oraz dla ochrony ich mienia i placówki.

Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie , który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.