CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

 

                 

 

          CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZŁUCHOWIE

77-300 Człuchów

ul.Szczecińska 8

tel/fax 059  83  44  733

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Misja placówki

           Przewodnim motywem dla działalności  Centrum jest stwierdzenie

 

„ Chcesz być czymś w życiu , to się ucz,

abyś nie zginął w tłumie,

nauka to potęgi klucz,

w tym moc  co więcej umie ”

 

Za nadrzędne wartości uznajemy:

 • Uznanie edukacji jako procesu towarzyszącego  człowiekowi przez całe życie .
 • Dążenie do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych społeczności regionu powiatu człuchowskiego .
 • Zapewnienie wysokiego poziomu usług edukacyjnych w dobrze wyposażonym gmachu placówki
 • Dążenie do zachowania jedności dydaktyki i wychowania.
 • Promowanie zasad tolerancji i demokracji w codziennej działalności społeczności Centrum
 • Tworzenie zasad partnerstwa między słuchaczami i kadrą nauczającą , między społecznością lokalną i szkolną
 • Rozwijanie kontaktów z przedstawicielami  społeczności placówek krajowych i zagranicznych prowadzących działalność edukacyjną dla dorosłych .

 

Centrum realizuje swoje cele z udziałem całej społeczności placówki : nauczycieli , słuchaczy oraz pracowników administracji i obsługi.

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                            Centrum Kształcenia Ustawicznego

                                                                                                                         w Człuchowie

                                                                                                                   mgr inż. Ewa Kuźmińska

           Historia

            Centrum Kształcenia Ustawicznego  powołane zostało przez Powiat Człuchowski

            01 września 2001r.

 

            Ważne daty :

 

            2001r – 01 września , powołanie Centrum

            2001r –01 września , powierzenie obowiązków dyrektora placówki  Ewie Kuźmińskiej

            2001r -  12 listopada , pierwsza oficjalna inauguracyjna działalności placówki pierwsze   

            inauguracyjne „ GAUDE MATER POLONIA”, wręczenie pierwszych indeksów  

            słuchaczom przez Starostę Człuchowskiego i Dyrektora Centrum.

            2001r  - utworzenie :

 

 

 • Szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik informatyk
 • Liceum ogólnokształcącego
 • Technikum handlowego
 • Zasadniczej szkoły zawodowej
 • Gimnazjum

 

 1. - utworzenie nowych kierunków kształcenia:

 

 • Szkoły policealnej kształcącej w zawodach:

 

                 - technik administracji

                 - technik obsługi ruchu turystycznego

                 - technik rachunkowości

                 - technik prac biurowych

                 - technik bezpieczeństwa i higieny pracy

                 - pracownik socjalny

                 - opiekunka środowiskowa

 

 • Szkoły średniej kształcącej w zawodach:

 

                  - technik budownictwa

                  - technik technologii żywności

 

 • Zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej zawodach :

 

                 - budowlanych

                 - mechanicznych

                 - usługowych ( sprzedawca , kucharz )

 

            2001-2017     współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie , organizacja   

                                   kształcenia  w formach pozaszkolnych.

 

            2003 –  maj , pierwszy egzamin dojrzałości

 

            2003 – czerwiec, pierwszy egzamin z przygotowania zawodowego oraz  z nauki    

                        zawodu

            2003 – sierpień,  pierwsi absolwenci Centrum

 

           2005 – wrzesień ,utworzenie  oddziałów  zamiejscowych w Czarnem.

 

           2007 – maj ,pierwsza „ Nowa Matura ”.

 

           2007 – czerwiec, pierwszy Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe.

 

           2011 – wrzesień utworzenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

 

          2013 –wrzesień pierwszy oddział kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

          2001-2017 – nowe oddziały i kierunki kształcenia  odpowiadające potrzebom rynku pracy i środowiska 

                               lokalnego ; spotkania , seminaria , szkolenia , konferencje organizowane dla wielu  

                               instytucji krajowych i samorządowych .

               

          Zadania

 

 • Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
 • Doskonalenie metod pracy dydaktyczno- wychowawczej w zakresie andragogiki
 • Współpraca z urzędem pracy , zakładami w zakresie szkolenia kadr
 • Współpraca z organizatorami oświaty w kraju i za granicą

 

 

 

 

 

OBECNIE  REALIZOWANE  KSZTAŁCENIE

 

         Formy szkolne

 • Gimnazjum dla dorosłych
 • 3- letnie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2- letnia szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej

           kształcąca w zawodach:

          - technik administracji

 • 1,5- roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej kształcąca w zawodzie

          - technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • 1- roczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej kształcąca w zawodzie

           - opiekun medyczny

 

Formy pozaszkolne

 

W Centrum prowadzone jest również kształcenie w formach pozaszkolnych między innymi na :

- kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie : technik administracji , technik handlowiec , technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny  , rolnik  , fryzjer , elektryk

- turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników ( każdego roku w około dwudziestu 

zawodach)

- innych kursach umożliwiających uzyskanie uzupełnienie wiedzy , umiejętności i kwalifikacji zawodowych .

W latach 2001-2017 w Centrum  przeszkolono w formach pozaszkolnych ponad  4.000 osób.

Szkolenia przeprowadzono z  zakresu m.in. : prowadzenia własnej firmy , pracy w zawodzie sprzedawca , pracownik biurowy , podejmowanie pierwszej pracy , aktywnego poszukiwania pracy , księgowości i obsługi kadry , obsługi księgowych programów komputerowych , obsługi kas fiskalnych , obsługi komputera , metodyki pracy w domach pomocy społecznej , języków obcych- niemieckiego , angielskiego

Szkolenia prowadzono między innymi na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszy Europejskich  ,w ramach programów skierowanych do osób długotrwale pozostających bez pracy .

 

 

 Nauczyciele

 

Aktualna struktura zatrudnienia nauczycieli  Centrum z uwzględnieniem  stopni awansu    zawodowego

 

 

 

 

Pracownicy administracji

 

Wykształcenie :

Wyższe – 2 osoby

19,23 %  stażyści

26,92 % kontraktowi

3,89 % mianowani

50 % dyplomowani

 

Uczniowie

 

Podmiotem działań edukacyjnych jest człowiek. Pragnie realizować  własne zamierzenia , przychodzi do szkoły dla dorosłych z określonym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych. I choć formalnie jest człowiekiem dorosłym , to wciąż bardzo młodym.  W ostatnich latach właśnie ludzie młodzi decydują się na kontynuowanie nauki. Istotną motywacją są względy ekonomiczne , czasem są to trudne doświadczenia życiowe, bądź bariery spowodowane niepełnosprawnością . Zróżnicowanie wiekowe słuchaczy jest duże. W ciągu kilku ostatnich  lat zaobserwowaliśmy  wyraźną zmianę .Jeszcze 16  lat temu do szkoły dla dorosłych trafiali słuchacze w wieku 25 do 30 lat , pracujący zawodowo , obciążeni obowiązkami rodzinnymi. Stanowili oni ponad 50 % ogółu słuchaczy . Dzisiaj  przychodzą młodzi ludzie , bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ,zasadniczej , gimnazjum lub po przekroczeniu 18 roku życia. Oni stanowią ponad 80 % uczniów. W dalszym ciągu zgłaszają się ludzie , którzy po kilku bądź kilkunastu latach przerwy  postanowili uzupełnić wykształcenie . Zdarzają się również przypadki  , że osoby  będące już na emeryturze  podejmują naukę . Biorąc  pod uwagę  bagaż życiowych doświadczeń i wewnętrzną  motywację w drodze do poznania , praca z takimi uczniami jest wyjątkowo satysfakcjonująca .  Większość naszych słuchaczy wywodzi się ze środowisk wiejskich . Szkoła jest szansą , by nie tylko zaspokoić potrzeby edukacyjne , ale często , by w ogóle  coś ze sobą zrobić .Czasem motywacją są własne ambicje , wpływ rodziny i znajomych . Wykształcenie odbierane jest jako wartość pożądana .Nie zawsze nasi uczniowie wspierani są przez rodziców  i rodziny podczas kontynuowania edukacji. Poznanie uczniów i sprostanie ich potrzebom to jedno z najtrudniejszych  zadań stojących przed nauczycielami i opiekunami .Zaangażowani społecznie słuchacze tworzą nasz parlament czyli Samorząd Słuchaczy , który posiada duży wpływ na decyzje dotyczące wprowadzenia zmian w placówce .

Na wszystkich kierunkach kształcenia słuchacze Centrum zdobywają wiedzę i  umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze standardy . Sprzyjają temu najnowsze  programy  komputerowe , wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz inne nowoczesne pomoce   dydaktyczne  a przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra  pedagogiczna .     

 

Baza

 

Sprawność i skuteczność  działań edukacyjnych zależna jest od stanu bazy dydaktycznej  oraz kadry. Placówka systematycznie modernizowana jest i wzbogacana   w środki materialne ,  wyposażenie dydaktyczne . Centrum posiada własną , wewnętrzną  sieć komputerową  , internet. W pracowniach znajdują się stanowiska komputerowe , drukarki  , skanery ,i inne urządzenia techniki  komputerowej. Stan bazy dydaktycznej  zapewnia stosowanie  w pracy z dorosłymi  nowoczesnych metod i form kształcenia .